Opieka długoterminowa

slajd5

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA - NFZ

Rejestracja do opieki od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 pod adresem: 82 - 400 Sztum, ul. Reja 12; tel. 55 277 92 34.
Należy dostarczyć skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wypisane na drukach, które są do pobrania poniżej. Do skierowania należy dołączyć informację o wypisie ze szpitala (jeśli jest) i wyniki ostatnich badań.

 1. Do pobrania: wymagane druki dokumentacji:

- Druk skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową - pobierz.
- Druk oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową (wg skali Barthel) - pobierz.
- Ankieta satysfakcji Pacjenta i Jego Rodziny - pobierz.

2. Opiekę realizujemy bezpłatnie - na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

3. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

4. Skierowanie do opieki wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, osobie przewlekle chorej, niezdolnej do samoopieki i samopielęgnacji, która w ocenie wg skali Barthel uzyskały od 0 do 40 pkt.

5. Pierwsza wizyta pielęgniarki odbywa się w terminie uzgodnionym z chorym lub jego opiekunem. Wywiad pielęgniarski stanowi podstawę do ostatecznej kwalifikacji chorego do opieki.

6. Ocena opieki odbywa się w oparciu o „Ankietę satysfakcji osoby korzystającej z opieki i jej rodziny”.

7. „KOSZYK USŁUG” świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w domu chorego:

1) porady pielęgniarskie i wykonywanie zabiegów zgodnie ze standardami usług pielęgniarskich, są to np.

- leczenie ran, w tym odleżyn,
- zakładanie i wymiana cewnika do pęcherza moczowego ( u kobiet)
- karmienie przez sondę,
- pielęgnację rurki tracheotomijnej,
- tlenoterapię za pomocą koncentratora tlenu,
- odsysanie dróg oddechowych,
- kontrola poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru,
- podawanie leków i kontrola przyjmowanych leków

2) zapobieganie powikłaniom spowodowanym długotrwałym leżeniem w łóżku przez pomoc w uruchamianiu chorego, profilaktyce przeciwodleżynowej,
3) edukacja zdrowotna chorego i jego rodziny,
4) przygotowanie chorego i jego rodziny do samo opieki i samo pielęgnacji – pomoc w usprawnianiu chorego,
5) współpraca z podstawową opieką zdrowotną oraz opiekunem społecznym
6) po zakończeniu opieki wydanie pisemnej informacji o przebiegu opieki i jej wynikach oraz powiadomienie o tym fakcie lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę i położną środowiskowo - rodzinną.

Stowarzyszenie „DAR SERCA” pioniersko rozpoczęło te usługi dla mieszkańców powiatu sztumskiego w 2003 r. i realizuje do chwili obecnej, we współpracy z lekarzami rodzinnymi oraz pielęgniarkami i położnymi środowiskowo-rodzinnymi. Z naszych usług korzystają również mieszkańcy przyległych terenów powiatu kwidzyńskiego i malborskiego.
Do naszej opieki kierowane są osoby na podstawie skierowania lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów oddziałów szpitalnych.

INFORMACJA DLA PACJENTA OBJĘTEGO OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ
Świadczenia opieki zdrowotnej DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej.
Pacjent również korzysta z usług zdrowotnych innych jednostek opieki zdrowotnej, w tym z pomocy doraźnej w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego.

1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

2) przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki;

4) edukacja zdrowotna;

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

2. Świadczenia gwarantowane są udzielane pacjentowi, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

Pacjent ma prawo do składania skarg / zażaleń/ /reklamacji dotyczących jakości usług:

  1. do prezesa lub kierownika jednostki świadczącej usługi – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12, 82-400 Sztum, tel. 502 610 662 lub 502 610 652 - osobiście, pisemnie, telefonicznie;
  2. do płatnika usług zdrowotnych pisemnie pod adresem: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 75 12 533; 58 75 12 576.

Powyższą informację sporządzono w oparciu o warunki realizacji umowy z płatnikiem usług zdrowotnych.

Stowarzyszenie „DAR SERCA” prosi Pacjenta i jego Opiekuna o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej satysfakcji z jakości opieki. 
Ankietę można wypełniać także poprzez Interent i dostępna jest w poniższym linku:  https://www.survio.com/survey/d/O7L3C8T7R2C4T4N4I

NUMERY ALARMOWE: Pogotowie rat. - 999; Policja - 997; Straż pożarna – 998.