Statut
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca"

82-400 Sztum, ul. Reja 12
uchwalony 12.02.1998 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” – zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami);
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami);
  3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami);
  4. Postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności południowo-wschodni obszar województwa pomorskiego. 

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest miasto Sztum. 

§4

 1. Stowarzyszenie posiada swoje logo.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może też zatrudniać pracowników, zawierać umowy zlecenia, umowy o dzieło lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§6

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa, a w szczególności na rzecz grup społecznych mających trudną sytuację zdrowotną, życiową i materialną, jak:
  1. osoby chore
  2. niepełnosprawni, emeryci, renciści
  3. osoby bezdomne i bezrobotne

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego – jest organizacją pożytku publicznego.
 3. Sfera zadań publicznych jest wyłącznym przedmiotem działań Stowarzyszenia i obejmuje w szczególności następujące zadania:
  1. ochrony i promocji zdrowia w, tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015. Poz. 618.,788 i 905,  z późniejszymi zmianami;
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  7. nauka, oświata, edukacja i wychowanie;
  8. promocja i organizacja wolontariatu;
  9. działalność charytatywna.

 4. Stowarzyszenie w szczególności prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji i ochronie zdrowia - jako działalność pożytku publicznego.
 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej:
  1. działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90A
  2. opieka zdrowotna - PKD 86
  3. pomoc społeczna z zakwaterowaniem - PKD 87
  4. Pomoc społeczna bez zakwaterowania - PKD 88
  5. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z
  6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
  7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.Z
  8. Pomoc społeczna zakwaterowaniem zapewniajaca opieke pielęgniarską -PKD 87.10.Z
  9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z
  10. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

§7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.

§8

 1. Stowarzyszenie składa roczne sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe) właściwym organom wewnętrznym i zewnętrznym.

§9

 1. Stowarzyszenie, na mocy uchwał Walnego Zebrania Członków i obowiązujących przepisów prawnych, może tworzyć jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

§10

 1. Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia, cele i zadania rodzaj prowadzonej działalności leczniczej, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych jednostek oraz inne sprawy nieobjęte obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem, uregulowane są w regulaminie organizacyjnym Stowarzyszenia.
 2. Wymieniony w §10 pkt. 1 Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia ustala Prezes Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§11

 1. Cel główny:

Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.

 1. Cele szczegółowe:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
  2. sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej, i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów;
  3. zapewnienie opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym przez udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitację;
  4. poprawienie dostępności do usług zdrowotnych i opiekuńczych osobom nie wymagającym hospitalizacji, a potrzebującym kontynuacji opieki lekarskiej pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz wsparcia w samo-opiece i samo-pielęgnacji;
  5. pomoc osobom niepełnosprawnym w możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a także w adaptacji do zmiany warunków ich życia spowodowanych chorobą i niepełnosprawnością
  6. uwrażliwianie mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych przez edukację, współpracę oraz działalność charytatywną i wolontariat; h) wyrabianie właściwych nawyków prozdrowotnych przez edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań profilaktycznych;
  7. kształcenie osób wykonujących zawód medyczny oraz innych wspomagających działalność zdrowotną i opiekuńczą.

 2. Do zadań Stowarzyszenia należy:
  1. świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych w warunkach domowych, ambulatoryjnych i całodobowych, w tym usługi: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, lekarskie, terapeutyczne, pomoc psychologiczna duchowa i inne;
  2. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
  3. prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
  4. współpraca z samorządem lokalnym ( gminnym, powiatowym, wojewódzkim), w tym realizacja zadań zleconych i włączanie się do realizacji zadań własnych samorządu;
  5. współpraca z instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą;
  6. promowanie i organizowanie wolontariatu;
  7. organizowanie działań charytatywnych, takich jak: zbiórki pieniędzy, festyny i inne ;
  8. organizowanie zajęć i imprez promujących zdrowy stylu życia oraz integrujących mieszkańców, takich jak: sportowe, turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, kulinarne i inne;
  9. prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez szkolenia, kursy, konkursy, konferencje i inne formy, dla osób wykonujących zawód medyczny, wolontariuszy, rodzin opiekunów i innych osób;
  10. promowanie działalności Stowarzyszenia z wykorzystaniem strony internetowej, mediów i przez inne formy.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia-prawa i obowiązki

§12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na 
  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych
  4. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
  5. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bez względu na ich zamieszkanie.
  6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprzętem lub w inny zadeklarowany sposób.
  7. Członkiem honorowym, za jego zgodą, może zostać osoba fizyczna, która swoim działaniem lub autorytetem wybitnie wspiera cele Stowarzyszenie.

§13

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego jest uchwała Zarządu.
 3. Członkostwo honorowe nadaje osobom fizycznym Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Warunkiem nadania tej godności jest uchwała Walnego Zebrania podjęta większością 2/4 głosów, przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

§14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków
  2. korzystania z prawa wyborczego
  3. głosowania przy podejmowaniu uchwał
  4. zgłaszania uwag i wniosków zmierzających do zwiększenia efektywności działalności Stowarzyszenia oraz w sprawach dyscyplinarnych wobec członków Stowarzyszenia

 2. Członek wspierający i honorowy mają głos doradczy w obradach Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

§15

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia i podejmowania uchwał;
  2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz wspierania moralnego osób wykonujących zadania statutowe, w tym pracowników i wolontariuszy;
  3. udziału w akcjach charytatywnych i uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  4. pomocy w promowaniu działalności Stowarzyszenia i udzielanie informacji osobom zainteresowanym na temat rodzajów i form działalności Stowarzyszenia;
  5. pomoc w pozyskiwaniu osób do współpracy;
  6. innych działań na rzecz realizacji celów statutowych.

 §16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:
  1. dobrowolne wystąpienie
  2. skreślenie z listy członków
  3. skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu paragraf 15, pkt. 1) i 2)

 2. Uchwałę o skreśleniu osoby z listy Członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Członek Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu w sprawie jego skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji , do Komisji Rewizyjnej, a także ostatecznie, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które zwołane zostanie na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV

Władze i zasady działania Stowarzyszenia

§17

 1. Władzami Stowarzyszenia są :
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna

 2. Kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa do odwołania przez Walne Zebranie Członków na mocy stosownej uchwały.

§18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku.

§19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
  1. uchwalenie statutu i wprowadzanie zmian do statutu;
  2. wybór Zarządu i Komisji Rewiayjnej oraz odwołanie lub uzupełnianie składu tych organów w trakcie trwania kadencji;
  3. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia;
  4. uchwalanie budżetu i ocena jego wykonania;
  5. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną;
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  7. udzielanie absolutorium Zarządowi
  8. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości;
  9. decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek strukturalnych.
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  11. podejmowanie uchwał o nadanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia;
  12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§20

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% Członków uprawnionych do głosowania.
 2. Dopuszcza się możliwość zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie, podejmuje prawomocne uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Uchwałę Walnego Zebrania Członków podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

§21

 1. Zarząd w okresie między Walnymi Zebraniami Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zarząd, w liczbie 5 /pięć/osób, powoływany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% Członków uprawnionych do głosowania.
 3. Zarząd spośród swoich członków wybiera prezesa i v-ce prezesa.
 4. W skład Zarządu wchodzą: prezes, v-ce prezes i trzech członków.
 5. W pracach Zarządu biorą udział przedstawiciele jednostek strukturalnych z głosem doradczym.
 6. Wniosek o przedłużenie działalności Zarządu (udzielenie absolutorium) lub odmowę wystawia Komisja Rewizyjna na rocznym zebraniu sprawozdawczym.
 7. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę, w razie konieczności zapewnienia stałego zarządzania działalnością Stowarzyszenia lub wykonywania zadań w sposób ciągły i czasochłonny, o zatrudnieniu jednego lub kilku członków Zarządu. Warunki zatrudnienia i wynagradzania Prezesa ustala Komisja Rewizyjna. Pozostałych członków Zarządu zatrudnia prezes Stowarzyszenia.

§22

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z przyznanych uprawnie;
  2. planowanie zadań i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami określonymi przez Walne Zebranie Członków;
  3. zawieranie i rozwiązywanie umów z innymi podmiotami, organizacjami i osobami fizycznymi;
  4. nadzorowanie działalności członków Stowarzyszenia oraz podległych jednostek strukturalnych;
  5. rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;
  6. zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej uchwałami Walnego Zebrania Członków;
  7. pozyskiwanie funduszy dla Stowarzyszenia;
  8. przygotowanie i przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności za miniony okres;
  9. przedstawienie sprawozdania finansowego na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  11. przyjmowanie do Stowarzyszenia Członków zwyczajnych i wspierających oraz wnioskowanie w sprawie skreślenia z członkostwa;
  12. wnioskowanie o przyjęcie członka honorowego;
  13. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i innych zebrań Członków.

§23

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagane jest co najmniej 3/5 jego składu.
W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania Zarządu.

§24

 1. Do kompetencji prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. kierowanie pracą Zarządu i przewodniczenie zebraniom Zarządu i Walnego Zebrania Członków;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zawieranie umów;
  3. nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych;
  4. zatrudnianie pracowników, zawieranie umów zlecenia, umów o dzieło lub zlecanie określonych zadań innym podmiotom;
  5. ustalanie regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia i warunków działalności oraz przedstawienie Zarządowi do zatwierdzenia;
  6. opracowanie projektu budżetu Stowarzyszenia do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
  7. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu;
  8. występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania z wnioskami dotyczącymi działalności statutowej Stowarzyszenia i jego jednostek strukturalnych;
  9. Prezes Zarządu może upoważnić inną osobę do realizacji zadań związanych z jego kompetencjami.

§25

 1. Komisja Rewizyjna wypełnia zadania kontrolne i zadania powierzone przez Walne zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Komisję Rewizyjną w liczbie 4 /cztery/ osoby wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy udziale 50 % Członków uprawnionych do głosowania, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwa z winy umyślnej; c) moga otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot kosztów lub wynagrodzeniaw wysokości niez wyższej nizkreślone wArt. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi / Dz. U.Nr 45,poz. 391 i nr 60, poz.53
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej oraz działalności statutowej Stowarzyszenia i jego jednostek;
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
  3. występowanie w przypadku szczególnej wagi do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Członków;
  4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;
  5. ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zawieranie umów z Prezesem Stowarzyszenia.

§26

 1. Odwołanie lub uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków . Odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % Członków uprawnionych do głosowania .
 2. Odwołanie Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.
 3. Odwołanie Członka Zarządu może nastąpić na jego prośbę, na wniosek prezesa Stowarzyszenia lub co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze tj. aktywa w gotówce i zgromadzone na rachunku bankowym.

§28

 1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się :
  1. fundusz założycielski
  2. dotacje, darowizny, zapisy
  3. dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej
  4. spadki osób prawnych i fizycznych
  5. nieruchomości , ruchomości , środki i przedmioty trwałe i nietrwałe
  6. dochody z własnej działalności

§29

 1. Fundusz założycielski Stowarzyszenia tworzy się z pierwszej składki członkowskiej.
 2. Fundusz ten nie podlega zwrotowi.

§30

 1. Do podejmowania decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, upoważniony jest Zarząd według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz reprezentowania go na zewnątrz uprawniony jest prezes Stowarzyszenia jednoosobowo lub działający łącznie dwaj członkowie zarządu.

§31

 1. Wszelkie środki finansowe i materialne Stowarzyszenia mają określone przeznaczenie zgodnie z celami statutowymi. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zarząd według priorytetów, a także honorując życzenie darczyńcy /sponsora/. Otrzymane dotacje wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

§32

 1. Nieruchomości i inne niepodzielne składniki majątkowe wniesione do majątku Stowarzyszenia przez jego członków, nie podlegają zwrotowi w naturze w przypadku wystąpienia członka/członków ze Stowarzyszenia, jeżeli organizacja nie mogłaby bez nich wykonać swoich zadań statutowych.

§33

 1. Do spraw majątkowych nie uregulowanych w Statucie Stowarzyszenia mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie, gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§34

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania .
 2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zebraniu Zarząd na podstawie:
  1. inicjatywy własnej, lub
  2. żądania Komisji Rewizyjnej , lub
  3. wniosku co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia

 3. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 45 dni przed terminem Walnego Zebrania i musi być zamieszczony w porządku obrad.
 4. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła likwidatora, który zgodnie z wytycznymi przeprowadzi likwidację .
 5. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cele wskazane w uchwale Walnego Zebrania.

§35

Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.