Podsumowanie współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie

Dziękujemy Dyrekcji Zakładu Karnego w Sztumie oraz całej kadrze kierowniczej i funkcjonariuszom Zakładu Karnego za ich wkład w tworzenie kompleksowej opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z powiatu sztumskiego i innych.

Wkład Zakładu Karnego w działalność Stowarzyszenia jest bezcenny. Osadzeni tego Zakładu jako wolontariusze brali udział w pracach remontowych obu budynków Stowarzyszenia, w tym wykonywali prace rozbiórkowe, porządkowe i inne. Brak wystarczających środków finansowych uniemożliwiał Stowarzyszeniu „Dar Serca” realizację zadań inwestycyjnych, mimo dofinansowania w ramach Projektów rządowych i innych, jakie wówczas udało nam się pozyskać. W każdym projekcie wymagany był udział własny Organizacji, tzn. finansowy i rzeczowy. Dzięki zaangażowaniu Zakładu Karnego w tym zakresie, niemożliwe stało się możliwym. Po zakończeniu prac remontowych, osadzeni brali udział w pracach opiekuńczych nad podopiecznymi Stowarzyszenia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Czerninie i pomagali w pracach gospodarczych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego oraz osadzeni wspierają również akcję charytatywną „Pola Nadziei” na rzecz osób ciężko chorych, którymi Stowarzyszenie „Dar Serca” opiekuje się w ramach Hospicjum Domowego.

Bezcenną pomoc i wsparcie dla działalności Stowarzyszenia zawdzięczamy osobistemu zaangażowaniu Dyrekcji Zakładu Karnego: emerytowanym Panom Tadeuszowi Buber-Bubrowieckiemu, Andrzejowi Górce, Kazimierzowi Zimie i Michałowi Niedbale oraz Panu Janowi Morozowskiemu i Kazimierzowi Rymerowi. Wiele zawdzięczamy grupie funkcjonariuszy bezpośrednio zaangażowanych, jak emerytowanemu Panu Grzegorzowi Pachucemu, który wraz z osadzonymi wykonywał prace w budynku przy ul. Reja 12 w latach 2003-2004 (nadzorował pracę osadzonych i wspólnie z nimi pracował). Nie sposób pominąć faktu, że Pan G. Pachucy w latach 1999 – 2002 dużą część pracy wykonał na rzecz pacjentów Działu Opieki Długoterminowej Szpitala w Sztumie. Wówczas dał się poznać jako człowiek całkowicie oddany w tym co robi. Duże wsparcie Stowarzyszenie zawdzięcza obecnie pracującym funkcjonariuszom: Panom kpt. Adamowi Dmitrzakowi, mjr. Łukaszowi Wytrążkowi, kpt. Sławomirowi Sidorowiczowi, prowadzącym KOŁO RZEŹBIARSKO - MALARSKIE I WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ w ZK. W roku 2017 -2018 wsparli akcję charytatywną „POLA NADZIEI” na rzecz chorych objętych opieką paliatywną przekazując wyroby artystyczne osadzonych w ZK. Wyroby te zostały w większości sprzedane na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, za wyjątkiem rzeźby Chrystusa Frasobliwego, która została umieszczona w kaplicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Czerninie i rzeźby głowy konia wraz z kilkoma innymi drobnymi ozdobami zdobiącymi wnętrze budynku Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy też własnoręcznie wykonane przez Pana mjr. Ł. Wytrążka statuetki przedstawiające logo Stowarzyszenia, które wręczyliśmy osobom i organizacjom w podziękowaniu za współpracę z okazji rocznic: 20- i 25-lecia naszej Organizacji.

Pan kpt. S. Sidorowicz jako rzecznik prasowy ZK do dzisiaj bezpośrednio współpracuje ze Stowarzyszeniem. Przy jego udziale nawiązaliśmy kontakty z obecnym Dyrektorem Zakładu Karnego Panem ppłk. Marianem Szałkowskim. W bieżącym roku 2023 na terenie Zakładu Karnego odbyło się spotkanie Pani Prezes Krystyny Szafrańskiej z P. Dyrektorem oraz z Zastępcą Dyrektora Panem ppłk. Mirosławem Detmerem i Panem kpt. Sidorowiczem dot. dalszej współpracy Stowarzyszenia z Zakładem Karnym w Sztumie.

Przez wszystkie lata funkcjonariusze wspierają Stowarzyszenie przekazywaniem 1% od swoich podatków. Organizowali również dodatkowo zbiórki pieniędzy, np. w roku 2020 na zakup środków dezynfekcyjnych z powodu pandemii. Zebrane pieniądze przeznaczamy głównie na zakup sprzętu do wypożyczalni, z której bezpłatnie korzystają osoby objęte opieką paliatywną.

Poniższe zdjęcia przedstawiają spotkania Pani Prezes Krystyny Szafrańskiej i Viceprezes Anny Lewandowskiej z Dyrekcją i Funkcjonariuszami Zakładu Karnego oraz prace budowlane osadzonych w obiekcie po byłym przedszkolu w Czerninie, który zaadoptowaliśmy na Ośrodek opieki dziennej i całodobowej dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie składa Dyrekcji i wszystkim Funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Sztumie wyrazy wdzięczności i szacunku za pracę, którą wykonują, a także za wsparcie naszej Organizacji. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Dar Serca"

Krystyna Szafrańska

ludzie-w-pomieszczeniu-02
ludzie-w-pomieszczeniu-01
1
2
3
4
ludzie-w-pomieszczeniu-03
ludzie-w-pomieszczeniu-04
ludzie-w-pomieszczeniu-05
ludzie-w-pomieszczeniu-06
ludzie-w-pomieszczeniu-07
ludzie-w-pomieszczeniu-08
ludzie-w-pomieszczeniu-09
ludzie-w-pomieszczeniu-10
ludzie-w-pomieszczeniu-11
ludzie-w-pomieszczeniu-12
5