WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

  • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
  • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
  • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
  • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
  • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

1 % Dziękujemy za przekazywanie 1% od podatku i nadal o to prosimy.

Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000127529 
wspomagają Państwo opiekę nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi.

Celem naszej organizacji jest pomoc tym osobom w uzyskaniu i podtrzymaniu ich sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, oraz poprawieniu jakości życia, a także wsparcie rodzin tych osób w opiece.

W ramach naszych działań świadczymy: opiekę całodobową, opiekę dzienną, usługi z zakresu hospicjum domowego i opieki długoterminowej domowej, oraz rehabilitacji dziennej. Prowadzimy również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do opieki domowejUsługi nasze rozwijają się, na co duży wpływ ma Państwa wsparcie. W roku 2018 z przekazanego 1% od podatków otrzymaliśmy około 25 tys. zł.

Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy „Dar Serca” pod adresami: Sztum, ul. Reja 12 tel. 55 277 92 34
i Sztum-Czernin ul. Zielna 2, tel. 55 245 07 23. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

Kochani pacjenci i sympatycy...

W całym 2019 roku, życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze... a przede wszystkim dużo zdrowia, miłości i prawdziwych przyjaciół...
Mamy nadzieję, że także w tym roku będziecie pamiętać o nas i naszych podopiecznych...
Bardzo liczymy na wspisanie stowarzyszenia do Państwa zeznania podatkowego, celem przekazania przez Urząd Skarbowy dla nas 1 %.
Bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy do współpracy...

Opieka paliatywna darem serca...

W 2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca zrealizowało zadanie w ramach przyznanej przez Miasto i Gminę Sztum dotacji na realizację zadania publicznego pn. Opieka paliatywna darem serca dla chorego.

W ramach zadania zapewniono kompleksową opiekę domową nad 3 osobami chorymi z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne.
Dziękujemy i mamy nadzieję na kontynuację współpracy.UMIG 2

W trakcie ..."Razem możemy więcej"

Pełna nazwa projektu brzmi „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych... 
Projekt obejmuje ponad 100 osób zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.

W ramach projektu nasze stowarzyszenie oferuje wsparcie:  

RODZINOM w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, działania asystenta rodziny;   

SENIOROM wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, usług opiekuńczych i telemedycznych oraz pobyt i uczestnictwo w zajęciach w naszym  Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie;  

NIEPEŁNOSPRAWNYM poprzez punkt konsultacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, asystenta osoby niepełnosprawnej czy szkoleń dla opiekunów.  

Na kilku poniższych fotografiach przedstawiamy część działań dotyczących dotychczasowej realizacji projektu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Zakończony projekt z ASOS i piszemy kolejne...

Zadanie publiczne pn. "TWÓJ CZAS - zostań aktywnym seniorem" zakładało objęcie wsparciem 30 osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących na obszarze Miasta i Gminy Sztum. Głównym celem zadania było przezwyciężanie społecznej izolacji osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Sztum, poprzez stymulowanie i wspieranie ich w podejmowaniu oraz rozwijaniu aktywności społeczno-edukacyjnej. Poszczególne działania przyczyniły się do wzrostu świadomości społecznej seniorów w różnych dziedzinach aktywności, w tym wzmocnienia ich sprawności fizycznej, wzrostu zachowań prozdrowotnych i aktywności społecznej, a także wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Realizacja projektu obejmowała 2 bloki tematyczne w zakresie profilaktyczno-edukacyjnym:

I. AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

II. PRZEWODNIK ZDROWIA I URODY.

Pierwszy blok miał na celu podniesienie świadomości seniorów i nabycie przez nich umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Natomiast drugi blok ukształtował postawy prozdrowotne, nie tylko w zakresie medycznym, lecz również pielęgnacji ciała.

W ramach bloków zorganizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne w tym zakresie.

Ponadto w ramach zadania realizowano działania służące poprawie procesów poznawczych seniorów, nabyciu umiejętności aktywnego i kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz integracji seniorów. W zakres podejmowanych działań wchodziły: SIŁOWNIA UMYSŁOWA, WARSZTATY CZTERY PORY ROKU i WARSZTATY TWÓRCZY SENIOR.

Uzupełnieniem realizowanego projektu było zorganizowanie dwóch wyjazdów w formie wizyt studyjnych o charakterze edukacyjno-kulturowo-integracyjnym w zakresie pozytywnych działań samych seniorów w środowisku i na ich rzecz. Wizyty studyjne połączono ze zwiedzaniem m.in Gdańska. Efektem wyjazdów była wymiana dobrych praktyk w zakresie działań w środowisku i na rzecz seniorów.

W ramach działania zorganizowano Sztumski Dzień Seniora połączony z dniem otwartym w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie.

Podsumowaniem zadania była organizacja happeningu "Byłem taki jak Ty, będziesz taki jak Ja". Podczas happeningu zaprezentowane zostały także prace konkursowe - fotografie, wykonane w ramach warsztatów "Cztery pory roku" oraz wyroby powstałe podczas warsztatów "Twórczy Senior". Ponadto wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego. A na zakończenie projektu w ramach "Siłowni umysłowej", prowadzonej przez Pana Sławomira Wichowskiego, powstała gra planszowa prezentowana na poniższycjh zdjęciach.  

Wcześniej prezentowaliśmy już, zarówno na naszej stronie jak i na naszym fanpage na FB, zdjęcia dotyczące zrealizacji poszczególnych działań w ramach rządowego projektu ASOS. Mamy nadzieję, że wkrótce uzyskamy wsparcie na realziację kolejnych przedsięwzięć tego typu.

Zainteresowanych zapraszamy już teraz do współpracy oraz śledzenia naszych działań i oczywiście liczymy na polubienia... :-).

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyOsobomPrzewlekleChorymDarSerca/?ref=settings