WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

  • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
  • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
  • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
  • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
  • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

Zakup nowego sprzętu

W ramach wykonywania zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego” w 2018 r. zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 5 272,00 zł.

Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł.

Skorzystaj z opieki - rekrutacja trwa

Rekrutacja do projektu

 

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.


RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
RODZINOM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, półkolonii dla dzieci.
SENIOROM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, usług opiekuńczych i telemedycznych oraz nowych miejsc w Dziennym Ośrodku Wsparcia.
OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta osoby niepełnosprawnej czy szkoleń dla opiekunów.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ:
 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 oraz na stronie internetowej www.mgopssztum.pl

 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Iskra, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole oraz na stronie internetowej www.spoldzielniaiskra.pl

 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12 oraz na stronie internetowej www.darsztum.pl

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU (055) 640 63 67.

Pliki do pobrania: 

Ankieta rekrutacyjna - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Regulamin - pobierz

Plakat informacyjny - pobierz

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kilka słów od serca...

Serdecznie dziękuję wszystkim Osobom za oddane głosy na moje nazwisko, jako prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Plebiscycie Osobowość Roku 2018, przeprowadzonego przez Dziennik Bałtycki Powiśle Sztum i Dzierzgoń. Czuję się zaszczycona, że po raz kolejny zostałam nominowana do takiego WYDARZENIA.

 
Moim marzeniem jest, aby Stowarzyszenie „DAR SERCA” zrealizowało do końca swój ambitny plan utrzymania i dalszego rozwinięcia opieki całodobowej oraz dziennej w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, dla osób niepełnosprawnych, w starszym wieku i przewlekle chorych - mieszkańców powiatu sztumskiego i sąsiednich. Wiele już zrobiliśmy między innymi przy wsparciu Państwa (w roku 2018 otrzymaliśmy z 1% od należnego podatku i innych darowizn ponad 40 tys. zł). Numer KRS: 0000127529.
Twórzmy nadal wspólnie to wspaniale dzieło. 
Koncepcja projektu rozbudowy budynku w celu zwiększenia liczby miejsc, jest już opracowana przez Pana Leszka Witkowskiego – znanego architekta ze Sztumu. Od tego roku czeka na realizację. Potrzebujemy 1,5 miliona zł - na ten cel zbieramy środki z 1% od należnego podatku i innych darowizn. Wdzięczni będziemy za każdą kwotę i za każdą wykonaną pracę społecznie.
Do chwili obecnej prace budowlane i adaptacyjne na terenie Ośrodka w Czerninie kosztowały ponad 3 miliony zł – i daliśmy radę. Teraz też damy radę – potrzebne jest nam nadal wsparcie Państwa.
Numer konta bankowego: 22 8309 0000 0001 5903 2000 0010.
Zapraszamy Państwa do odwiedzin w naszym Ośrodku w Czerninie.

Wdzięczna za zaufanie i wszelką pomoc w działaniach - Krystyna Szafrańska – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.